SIH's Bestyrelse
****

Repræsentant for Håndbold

 Lars Lassen

har overtaget formandskabet i SIH

 tlf. 60826986

 hobrovej@vip.cybercity.dk

 

Repræsentant for Fodbold:

 Marlene Høst

host@c.dk

 

Repræsentant for Gymnastik

 Hanne Erikslev, kasserer

erikslev@hotmail.com

 

Repræsentant for Badminton:

 Susanne Friis 

 friis.susanne@jubii.dk

 

Repræsentant for Pentanque

 Mads Nørgaard

 stormie@sol.dk

 

Repræsentant for Folkedans

 Anna Pedersen 

anna.elisabeth.pedersen@gmail.com

 .


Webmaster på IK Rosendal

Erik Røgild tlf./sms 20831550
 

 

 


Mødereferat for S.I.H. generalforsamling 2019.
*

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Hørby,
er glad for, at SPAR NORD hjælper os med at sætte pris på en af vores ildsjæle i I.K.Rosendal.

SPAR NORD & SIH’s LEDERPRIS 2018
gik til Pernille Villadsen gymnastikken  >>>>>>

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Hørby,
er glad for, at SPAR NORD hjælper os med at sætte pris på en af vores ildsjæle i I.K.Rosendal.

SPAR NORD & SIH’s LEDERPRIS 2017
gik til fodboldformand, Pia Poulsen >>>>>>


Lederpris 2016 gik til Frank Olesen - Se mere her
 

20070717
Historien om I.K.Rosendal's første "pengekasse"..


For godt 25 år siden, lå der blot en gammel skurvogn ved banerne på Døstrupvej. Her opbevarede de aktive spillere diverse bolde, trøjer - og ØL.. men man havde ingen pengekasse... og det var jo lidt nemmere at øl-kassen var indkøbt, og man så enkeltvis betalte til "kassen"... så en gammel udtrådt træsko blev fundet frem fra skurvognen - og blev den første officielle pengekasse i I.K.Rosendal.. Der er kommet rigtig mange penge i kasseapparatet siden - og nu næsten 27 år efter - har Støtteforeningen tilmed også erhvervet sig en DANKORT automat.

Så nu går den ikke længere - ikke noget med at du ikke kan give omgang i dag, bare fordi du ikke har kontanter med... - bare husk kortet...

På SIH's vegne - Marlene Høst Christiansen

Vedtægter for

( I.K. Rosendal-klubberne )

”Sammenslutningen af idrætsklubber i Hørby”

§ 1.
Organisationens navn er Sammenslutningen af idrætsklubber i Hørby, S.I.H. i daglig tale I.K. Rosendal-klubberne.
Formålet er at koordinere og fremme interessen for idræt af enhver art og etablere samarbejde mellem alle idrætsforeninger under S.I.H.
S.I.H.´s virksomhed må ikke medføre begrænsning i de tilsluttede foreningers selvstændighed. De tilsluttede foreningers bestyrelse leder det idrætslige- og økonomiske arbejde med ansvar over for S.I.H.

§ 2.

Enhver forening, der har idræt som aktivitet og vil bærer fællesnavnet I.K. Rosendal, optages i sammenslutningen ved fremsendelse af skriftlig ansøgning samt et eksemplar af foreningens vedtægter til S.I.H´s bestyrelse, der behandler ansøgningen og træffer beslutning om optagelse.

§ 3.

S.I.H.´s bestyrelse består af en repræsentant for hver af de tilsluttede foreningers. Repræsentanten skal udpeges af den siddende bestyrelse for de tilsluttede foreninger. S.I.H´s bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan ansætte en regnskabsfører til det daglig regnskab. Bestyrelsen er beslutnings dygtig når over halvdelen af bestyrelsen er samlet, heriblandt formand eller stedfortræder. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsens beslutninger forpligter klubben.
Der føres protokol over samtlige møder.
De udpegede repræsentanter for de tilsluttede foreninger, udpeges for et år og tiltræder ved den først kommende generalforsamling i S.I.H. Første gang d. 10 august 2004.

§ 4.

S.I.H.´s regnskabsår følger kalenderåret, 1. Januar – 31. December. Hver af de tilsluttede foreninger betaler årligt medlemskontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 5.

§ 6.

Generalforsamlingen er sammenslutningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes som den sidste i rækken, efter de tilsluttedes foreningers generalforsamlinger. Senest inden d. 30. september, og indkaldes med mindst 8 dages varsel gennem lokal annoncering.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fire dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har samtlige aktive og passive medlemmer i de i sammenslutningen værende foreninger. Generalforsamlingen vælger dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsformen. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Ved vedtægtsændringer kræves to tredjedel af de afgivne stemmer for forslaget. En vedtaget ændring træder i kraft straks. Inten medlem kan forslåes eller vælges til udvalg med mindre vedkommende er til stede på generalforsamlingen eller har givet skriftlig accept af valg.
Der vælges revisor og suppleant.

§ 7.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. De tilsluttede foreningers beretning.
4. Det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til diverse udvalg.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling holdes efter bestyrelsens skøn eller når mindst en fjerdedel af sammenslutningens medlemmer indsender begæring herom, med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 9.

Sammenslutningens opløsning kan kun ske på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Halvdelen af sammenslutningens medlemmer skal være tilstede og mindst tre fjerdedel skal stemme for opløsningen, for at denne kan effektueres. Er der ikke tilstrækkelig antal medlemmer til stede, sammenkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med otte dages varsel, på hvilken da bestemmelsen skal træffes uden hensyn til mødets antal, men forsat med tre fjerdedels flertal. Eventuelle midler overgår til idrætslige formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27.11.1985., samt ændringer i § 4. Den 05.05.1992., § 6. Den 16.03.93., § 3. Den 13.04.2000 og § 3. § 6. Og § 7. Den 02.06.2004.
Ændring i § 3, slettet §5, ændring i § 6 d. 12.09.2012.

Formand d. 12.09.2012 Marlene Høst Christiansen
 

 
Herunder det der skete under revyfesten i Rosendals Idrætsforum den 13-04-2013. Tekst Marlene Høst.  Fotos: Henrik Spanggaard

Revy’holdet takker af for nu – og der var blomster til både Niels Leth Sørensen og Jette Brix som begge har været med i alle 16 år. Det samme har Hanne Lakmann fra festudvalget, så hun fik også en fin buket med hjem.

Sportscafeén uddelte til revy festen, 9.500 kr til hver af I.K.Rosendals foreninger: fodbold, håndbold, gymnastik og badminton. Dette for deres flotte frivillige indsats i Sportscafeén, i det forgangne år.

Kjeld Højen Christensen modtager en gave fra Støtteforeningen, for sit store frivillige arbejde i I.K.Rosendal. Kjeld har gennem mange år, været et stort aktiv i foreningen. Kjeld har sin daglige gang i hallen, og giver alle en hjælpende hånd.


Teltet kan lejes (er 6*8 meter) af alle medlemmer for 400 kr, og det bestilles ved at tage kontakt til SIH, Marlene Høst 28153097

Klubberne kan iflg. aftale låne teltet til stævner m.m. 

Der er også indkøbt bundramme til teltet, så det også kan opstilles på asfalt.

GOD FEST - Hilsen S.I.H.